Følg os på Facebook

Vedtægter

Vedtægter for AK Heros

 

§ 1

stk. 1
Foreningens navn er Atletklubben HEROS, stiftet den 26. marts 1926 og med hjemsted i Frederiksværk Kommune.
Foreningens formål er at dyrke og udbrede kendskab til brydning ved afholdelse af konkurrencer, træning og propaganda.

stk. 2
Foreningens primære virke skal være brydesport.

stk. 3
Denne paragraf kan ikke ophæves.

§ 2

Stk. 1
Kontingentet fastsættes til enhver tid af bestyrelsen med hensyn til DIF’s regler og foreningens økonomi. Æresmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer, suppleant og trænere i klubben er fritaget for kontingent. Trænere, der fritages for kontingent, skal godkendes af bestyrelsen.

stk. 2
Kontingent opkræves årligt ved sæsonstart med rettidig indbetalingsdato senest 1/12. Nye medlemmer indbetaler senest 14 dage efter aftalt prøvetid. Dog vil man kun blive opkrævet ½ kontingent, hvis man indmeldes efter den 31/1 og inden sæsonafslutningen i maj måned.

stk. 3
Træneren sørger for at lave en liste over aktive medlemmer, som indeholder navn, adresse og fødselsdagsdato/-år.
Træneren sørger for senest 3 uger efter træningsopstart at levere listen til kassereren med samtlige aktive på.

stk. 4
Aktive/passive medlemmer, der dukker op i løbet af sæsonen, skal løbende meddeles til kassereren. Nye medlemmer er velkomne, og aktive har normalt en gratis aftalt prøveperiode.

stk. 5
Hvis et aktivt medlem er i restance, er personen ikke brydeberettiget og kan derfor ikke udtages til kamp eller deltage i træningen, før forholdene er bragt i orden. Kassereren informerer både aktivt medlem/forældre og træner om restance.

 

§ 3

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt, og start for en eventuel anden forening kan ske efter DB’s regler. Kontingent skal være betalt ved udmeldelsens dato.

§ 4

stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes hvert år i første halvdel af maj måned og indvarsles mindst 14 dage forinden i mail til alle klubbens medlemmer, samt ved udsendelse af beretning og regnskab til alle stemmeberettigede medlemmer.

stk. 2
Beretning og regnskab udsendes senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes til alle stemmeberettigede medlemmer eller kan alternativt gøres tilgængelig i elektronisk form på klubbens hjemmeside og tilsendes i papirform til de, der anmoder herom.

stk. 3
Ekstraordinær generalforsamling kan besluttes af bestyrelsen, eller hvis 25 medlemmer finder det påkrævet og indgiver skriftlig og motiveret begæring herom.
20 af disse medlemmer skal være til stede ved generalforsamlingen. Ekstraordinære generalforsamlinger skal indvarsles som ordinære generalforsamlinger, dog kun ved annoncering i lokalpressen.

stk. 4
Generalforsamlingen er til enhver tid beslutningsdygtig.

stk. 5
Generalforsamlingens dagsorden skal være:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning.
4. Indsendte forslag.
5. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisorer og revisorsuppleanter.
6. Eventuelt.

§ 5

Kun generalforsamlingen kan give og ophæve love. Ændringer kan ske ved almindeligt stemmeflertal.

§ 6

stk. 1
Indsendte forslag skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

stk. 2
Forslagsstilleren skal være til stede ved generalforsamlingen, i modsat fald udgår hans/hendes forslag uden afstemning. I tilfælde af stemmelighed udgår forslaget.

§ 7

stk. 1
Foreningen ledes af bestyrelsen, der skal bestå af formand, kasserer, sekretær samt 4 bestyrelsesmedlemmer. Formand vælges af generalforsamlingen for 2 år af gangen i ulige år og kasserer vælges for 2 år af gangen i lige år, mens resten af bestyrelsen vælges for 1 år af gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv på først kommende bestyrelsesmøde. Det skal sikres, at der er en udvalgsformand for hvert af følgende områder, brydeafdelingen, motionsudøvelse, materialer og lokaler samt en ansvarlig for afholdelse af aktiviteter i foreningen.

stk. 2
Udvalgsformændene udpeger selv de nødvendige medlemmer til udvalgene.
Kassereren bør så vidt muligt have hjælp af en bogholder til konteringsarbejdet.

stk. 3
Der skal vælges en suppleant til bestyrelsen. Suppleanten deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Regnskabet revideres af en registreret revisor.

 

§ 8

Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

§ 9

stk. 1
Bestyrelsen skal afholde møder i januar, februar, marts, maj, august, oktober, november og december måned. På disse møder fremlægger kassereren oplysninger om den finansielle situation, hvilket skal fremgå af forhandlingsprotokollen.

Stk. 2
AK Heros tegnes af formanden og kassereren. Er begge forhindret kan tegning ske af bestyrelsesrepræsentant, som er valgt hertil af bestyrelsen.

§ 10

stk. 1
Regnskabsåret går fra 1. april til 31. marts.

stk. 2
Kasseren bør altid kun have en passende lille kontantbeholdning, tilpasset igangværende arrangementer. Udlæg og afregninger i forbindelse med stævner og andre aktiviteter, bør afregnes løbende uden unødigt ophold. Foreligger der større overskridelser ved kasseeftersyn og revision, skal revisor oplyse det i påtegningen på regnskabet.

stk. 3
Regnskabet skal afleveres til revisorerne til revision senest 15 dage før generalforsamlingen. I modsat fald er revisorerne forpligtet til at forkaste regnskabet og generalforsamlingen må udskydes til ovennævnte frist er opfyldt.

stk. 4
I kassererens beretning indgår regnskab og formueforhold.
Regnskabet skal være underskrevet af kassereren og formanden samt begge revisorer.

 

§ 11

stk. 1
Stemmeret til generalforsamlingen har alle aktive medlemmer, når de er fyldt 15 år, og kontingent er betalt inden generalforsamlingen, støttemedlemmer, æresmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer, suppleant til bestyrelsen samt kontingentfri trænere.

stk. 2
Stemmeberettigede personer er medlemmer som, senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes, har indbetalt retmæssigt kontingent.
Bestyrelsen kan dispensere for et medlem, hvis der ikke er foretaget kontingentopkrævning, dog skal kontingent for forrige regnskabsår i slige tilfælde være betalt.

stk. 3
Passive medlemmer, tidsbegrænsede medlemmer samt medlemmer, der ikke er fyldt 15 år inden udgangen af generalforsamlingens kalenderår, har ikke stemmeret.

§ 12

stk. 1
Afstemning vedrørende valg til bestyrelsen skal være skriftlige, dersom der er flere kandidater. Der kan ikke dispenseres herfor.

stk. 2
Dirigenten nedsætter et stemmeudvalg på 3 m/k, disse skal foretage en nøje optælling af stemmeberettigede, inden der udleveres stemmesedler.

stk. 3
Hvert valg af bestyrelsespost behandles for sig.

§ 13

Bestyrelsen er pligtig til at sørge for, at materiel og øvrige værdier er behørigt dækkende assureret mod brand og indbrud. Assurancesummen skal hvert år korrigeres.

§ 14

Et hvert medlem, der ikke overholder foreningens love og i øvrigt på afgørende vis forsynder sig mod idrættens etik eller på anden måde optræder usømmeligt, kan ekskluderes efter vedkommende sags behandling ved generalforsamlingen. Medlemmet kan forinden forklare sig overfor bestyrelsen og kan i øvrigt indanke sin sag for Amatør- og ordensudvalget.

§ 15

stk. 1
Ved generalforsamlingen kræves 4/5 af foreningens stemmeberettigede stemmer for at beslutte foreningens ophævelse.

 

stk. 2
Ved ophævelse skal der nedsættes en fondsbestyrelse på 5 personer. Fondsbestyrelsen vælges iht. § 12, på sidst afholdte generalforsamling. Kan der ikke vælges 5 personer vil seneste formænd kunne indtræde, efter prioriteret rækkefølge og med sidste formand som første valg.

stk. 3
Eventuelle penge og andre værdier hensættes til et fond, der skal henstå indtil en ny forening kan dannes i Frederiksværk, såfremt denne forening ønsker at dyrke brydning. Udlodningsmidler modtaget i henhold til spilleautomatloven må og kan ikke hensættes til denne fond, men skal tilgå SKAT, hvis foreningen ophæves.

stk. 4
Denne paragraf kan ikke ophæves.

§ 16

stk. 1
For at AK Heros kan kvalificere sig til at modtage udlodningsmidler fra spillehaller, skal AK Heros til enhver tid kunne dokumentere, at midlerne kun anvendes til velgørende og almennyttige formål i lokalområdet, som f.eks. foreningens samarbejde med skolerne, hvor skolernes lærer og elever indbydes og introduceres til brydesportens træningsmetoder og dens gavnlige effekt på børnenes fysik og koncentrationsevne.

stk. 2
Udlodningsmidlerne skal anvendes løbende og må ikke opspares i længere tid.

stk. 3
Udlodningsmidlerne konteres og bogføres særskilt.

Revideret på den ordinære generalforsamling den 07. maj 2013.